پاورپوینت ارزنده جمع آوری داده های سریع در شبکه های سنسور بیسیم درختی - 15 اسلاید

پاورپوینت ارزنده جمع آوری داده های سریع در شبکه های سنسور بیسیم درختی - 15 اسلاید

پاورپوینت ارزنده جمع آوری داده های سریع در شبکه های سنسور بیسیم درختی - 15 اسلاید

پاورپوینت ارزنده جمع آوری داده های سریع در شبکه های سنسور بیسیم درختی

پاورپوینت ارزنده جمع آوری داده های سریع در شبکه های سنسور بیسیم درختی

پاورپوینت ارزنده جمع آوری داده های سریع در شبکه های سنسور بیسیم درختی

پول شما و زندگی شما

http://korea.sellfile.ir/

 

این فایل تایید کیفی شده و در زیر قسمتهایی از آن را مشاهده می کنید:

امروزه کاربرد شبکه های حسگر بیسیم بسیار گسترده شده است.این کاربردها در قشرهای مختلف و مصارف گوناگون است.از جمله کاربردهای نظامی، نمایش سلامتی،مکان یاب،کشف حرکت،اتوماسیون خانگی،نمایش های محیطی و...است. البته در کاربرد های نظامی خود شامل مصارف گوناگونی از جمله : کشف تجاوز(intrusion detect) ،نمایش محیط،جمع آوری اطلاعات و آمادگی در مناطق ناشناخته و...می باشود.امروزه شبکه های حسگر بیسیم به عنوان جزئی لاینفک از زندگی ما تبدیل شده است. به گفته بسیاری از کارشناسان شبکه های حسگر بیسیم و پردازنده های embedded باعث به وجود آمدن یک انقلاب کوچک در عرصه تکنولوژی شده است. 

پاورپوینت ارزنده جمع آوری داده های سریع در شبکه های سنسور بیسیم درختی

هدف اصلی از بکارگیری شبکه های حسگر بیسیم،بدست آوردن اطلاعات دقیق توسط نودهای حسگر در نقاط مختلف است

همگرایی ،مجموعه ای از داده های حاصل ازگیرنده ها برای سینک های رایج بر روی موقعیت و مقیاس شبکه های درختی می باشد که عمل الی در شبکه های گیرنده بی سیم (msn)می باشد.

پاورپوینت ارزنده جمع آوری داده های سریع در شبکه های سنسور بیسیم درختی

دربسیاری از کاربردها،این برای ایجادضمانت درباره زمان تحویل نقش مهمی راایفامی کندهمان گونه که در افزایش میزان چنین مجموعه داده هایی نقش محوری دارد. به عنوان مثال، درکاربردهای مهم و سالم تبلغی یعنی جایی که گره های یرنده برای شناسایی آسیب های ساختاری یاچکه نفت/گاز بکارگرفته می شوند. کنترل کننده ها و محرک ها باید داده هایی را از همه ی گیرنده های موجوددر فرصت های خاص دریافت کنند، خراب ها ممکن است منجر به حوادث فاجعه انگیز و غیرقابل پیش بینی شوند. این ها زیرمجموعه طبقه مجموعه داده های تک شات می باشند. به عبارت دیگر، کاربردهایی مثل مخابره های عمقی مستلزم تحویل دوره ای و سریع داده ها در دوره های طولانی زمان می باشد که زیرمجموعه طبقه ی مجموعه مداوم می باشد.

 پاورپوینت ارزنده جمع آوری داده های سریع در شبکه های سنسور بیسیم درختی

استفاده از کدهای قائم برای از بین بردن مداخله گرها توسط آنامالایی و همکارانش مورد مطالعه قرار گرفته است که در آن جا نودها(گره ها) SIOTهای زمان را از قسمت تحتانی درخت به قسمت فوقانی آن تخصیص می دهد. این مشکل و آن مشکلی که توسط چن و همکارانش نشان داده شد برای همگرایی داده های خام تک شات نشان داده شده است. از آن جا که ما وضعیت های routing با درجه ی محدود را برای افزایش میزان مجموعه داده ها ایجاد می کنیم، این امر ممکن است همیشه به جدول هایی که دارای تاخیرکمی می باشندمنجر نمی شود و این بخاطر تعداد های موجود در درخت می باشد که بعنوان درجه ی آن تنزل می کند. بنابراین اگر حداقل کردن تأخیر، الزام باشد، بنابراین مطلوب سازی بهتر مثل ایجاد درخت های بادرجه محدودیت و درخت های باقطرمحدود مورد نیاز می باشد. تحقیق دیگر در این زمینه با هدف حداقل کردن حداکثر تاخیر توسط پان وتی سنگ مورد بررسی قرارگرفته است که آن ها دوره ی هدایت امواج را به هر نود(گره) موجود در شبکه زیگبی تخصیص می دهند که می تواند داده ها را از همه ی بچه ها دریافت نماید.

برای همگرایی داده های خام، سانگ و همکارانش مطلوبیت زمانی، کارایی انرژی و الگوریتم

جدول بندی پاکت را با ترافیک دوره ای حاصل از نودها(گره ها) به سینک ارائه می کند.

 

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت ارزنده جمع آوری داده های سریع در شبکه های سنسور بیسیم درختی است

برای دانلود کل پاورپوینت ارزنده جمع آوری داده های سریع در شبکه های سنسور بیسیم درختی از لینک زیر استفاده کنید: